List of Class Teachers

 

S.NO. CLASS CLASS TECAHER NAME
1. PS SADA SHABBIR
2. PP ALKA PANDEY
3. I REETIKA SAHU
4. II PRASENJIT BHABAK
5. III PAWAN KUMAR PANKAJ
6. IV ASHOK KUMAR SHARMA
7. V ASTHA RAGHAV
8. VI NEHA PANDEY
9. VII RAJESH KUMAR YADAV
10. VIII SAGAR MISHRA